Program 2023-2027

Skape for å dele

Sterkere fellesskap gjør Norge tryggere. Vi er på vårt beste når vi stiller opp for hverandre, og løser viktige oppgaver sammen.

Små og store fellesskap – alt fra vår egen familie og nærmiljøet vårt til det store fellesskapet vi alle er en del av – det er limet i det norske samfunnet.

Dette er grunnpilaren i vår politikk, og er gjennomgående i vårt program.

Tvedestrand Arbeiderparti vil blant annet:

- satse på heltidsstillinger 

- tilby flere kommunale lærlingeplasser

- arbeide for at alle skal ha mulighet til å benytte seg av SFO

- utvikle samlokaliseringen på Lyngmyr til et godt samarbeid på tvers av grunnskole, kulturskole, idrett og frivillighet, og generelt sikre god utnyttelse av kommunen lokaler   og idrettsanlegg utenfor skoletiden

- styrke fritidsklubben og utvide åpningstiden

- ha ny kommunal barnehage i Holt 

- ansette en kulturkoordinator til støtte for kulturutvikling og kulturarrangører

- bidra til gode møteplasser i hele kommunen

- ha et godt bibliotektilbud for alle

- støtte idretten, musikkorps, musikk-, danse- og teatergrupper, samt lignende kulturaktiviteter 

- jobbe for realisering av ny E18 østover med en trase som ikke går på bekostning av eksisterende bomiljøer

- utvikle offentlige brygger på Lyngør og Sandøya

- legge til rette for, og støtte opp om, kulturarrangementer i Rådhuset og andre allmenne arenaer

- unngå privatisering av kommunens helse- og omsorgstjenester 

- sikre en god helseoppfølging for alle uansett alder og utfordringer

- vurdere ENØK-tiltak i alle sammenhenger hvor det forbrukes energi i kommunen

Se programmet i sin helhet ved å klikke inn på PDF- filen under her: