Gruppeleder

Vidar Holmsen Engh

Vidar er gruppeleder i Tvedestrand kommunestyre og medlem av formannskapet.

Vidar Holmsen Engh

Bli bedre kjent med Vidar Holmsen Engh:

Vidar er født i 1963 og bor i Tvedestrand. Han var varaordfører i forrige periode og var ordførerkandidat og fylkestingskandidat ved valget i 2023. Til daglig arbeider han som avdelingsleder for vei og parkering i Arendal kommune. 

- Jeg brenner spesielt for fagarbeideren og ønsker å jobbe aktiv for å øke statusen til yrkesfag, og at flere unge velger dette.

I Agder har vi store levekårsutfordringer og mange unge sliter. Derfor er barnehage, skole og videregående skoler så viktig. Det er viktig at flest mulig gjennomfører videregående skole, får seg en utdannelse og er klar for å komme ut i arbeidslivet.  Det vil også være viktig at alle som kvalifiserer til en lærlingeplass, får det.  I dag er dessverre for mange som faller utenfor, her må det jobbes enda bedre for å få dette tallet ned.

Det vil være viktig å fortsette utviklingen på Agder med utbygging av infrastruktur, som vei, bane og også det digitale nettet. Det bygges gode veier, men det vil være viktig at kollektivtilbudet også følges opp. Skal det velges å bruke et kollektivt tilbud må dette faktisk være et alternativ, slik oppleves det ikke i dag mange steder. Dette må bli bedre.

Flere arbeidsplasser til Agder og gjerne statlige. Jobbe aktivt for at ikke alt sentraliseres inn mot de store byene, men at også store statlige arbeidsplasser plasseres ut i regionene.

For meg er det også viktig å jobbe for at vi sikrer et seriøst og organisert arbeidsliv, som å styrke arbeidsmiljøloven, sørge for at det er gode rutiner ved innkjøp av varer og tjenester og lage gode rutiner for oppfølging av dette.

Etter en stund som kommunepolitiker ser man viktigheten av at kommunene gis gode økonomiske rammer, det er i kommunene mange av de viktige tjenestene gis. Da er det viktig med en forutsigbarhet med overføringene til kommunene, slik at viktig tjenester kan gis det på det nivået som kreves og forventes. Slik det oppleves nå stilles det stadige større krav til tjenestene som kommune skal gi, det kommer nye oppgaver uten at det følger midler med. Kommunens muligheter for egne inntekter reduseres. Det vil være en viktig oppgave å gi kommunene bedre rammer og muligheter til å løse sine oppgaver på en god måte.

Jeg har vært i kommunepolitikken i mange år og er nå medlem/gruppeleder i kommunestyret og formannskapet i Tvedestrand. Jeg har også vært leder av Tvedestrand Arbeiderparti i flere år. Ved sist valg stilte jeg som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets.